Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

celukrecja
1898 c9ed 420
Reposted fromlaters laters viamonjurka monjurka
celukrecja
Reposted fromsilence89 silence89
celukrecja
3156 428c 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viayourhabit yourhabit
celukrecja
celukrecja
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viakillthemwithsmile killthemwithsmile
celukrecja
Reposted fromsilence89 silence89
celukrecja
2836 17ad 420
i jeszcze babka z zakalcem. 
Reposted fromrol rol viamikrokosmos mikrokosmos
celukrecja
Reposted fromsilence89 silence89
celukrecja
 Zawsze mówiła, że kiedy człowiek jest przygnębiony, to potrzeba mu smutnej muzyki. »Ostatnie, czego ci trzeba, to żeby cię ktoś pocieszał. Chcesz wiedzieć, że ktoś jest tak przygnębiony jak ty i wie, co czujesz. Żebyś mógł poczuć, że nie jesteś sam«.
— Charlie Higson, „Wróg”
Reposted fromLove-Life Love-Life viablackmoth7 blackmoth7
celukrecja
Reposted fromsilence89 silence89
celukrecja
0411 535c 420
Reposted fromsarazation sarazation viainsidemysoul insidemysoul
celukrecja
Reposted fromtwice twice viachangecolour changecolour
5379 c7a2 420
Reposted fromklauudus69 klauudus69 viamikrokosmos mikrokosmos
celukrecja
3848 93c4 420
Reposted fromoblivions oblivions viablackenedsky blackenedsky
celukrecja
Nikt nie może być mi bliższy ode mnie, a ja, ja jestem sobie czasem taki daleki..
— Stanisław Lem
celukrecja
W srebrzyste pola chciałbym z Tobą iść i marzyć cicho o nieznanym bycie, w którym byś była moją samotnością, i w noc tę prześnić całe moje życie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy
Reposted fromSTYLTE STYLTE viamikrokosmos mikrokosmos
celukrecja
Reposted fromkrzysk krzysk via100suns 100suns
celukrecja
Ta cisza nie miała nic wspólnego ze spokojem.
— Joseph Conrad
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viamikrokosmos mikrokosmos
celukrecja
9344 d309 420
celukrecja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl